Οδηγίες μορφοποίησης των εργασιών του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία», Λαμία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 Ο τίτλος έχει στοίχιση στο κέντρο και γραμματοσειρά Times New Roman 14-στιγμών και μονό διάστιχο.

ΣυγγραφέαςΑ1, ΣυγγραφέαςΒ2, ΣυγγραφέαςΓ3 (Γράψτε πρώτα το επώνυμο και μετά το όνομα)
διευθύνσεις email των συγγραφέων, χωρισμένες με κόμμα

1 Θέση ΣυγγραφέαΑ 2 Θέση ΣυγγραφέαΒ και 3Θέση ΣυγγραφέαΓ (Γραμματοσειρά Times New Roman, 10-στιγμών με στοίχιση στο κέντρο)

Περίληψη

Κάθε εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη στην ελληνική γλώσσα, 100-150 λέξεις. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εργασίας, όπως για παράδειγμα τον σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, τα κυριότερα συμπεράσματα και τη συμβολή της εργασίας. Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, 11-στιγμών και σε πλήρη στοίχιση. Η επικεφαλίδα «Περίληψη» θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, 12-στιγμών και σε έντονη γραφή.

Λέξεις κλειδιά: Χρησιμοποιήστε 2 έως 4 λέξεις κλειδιά χωρισμένες με κόμμα. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, 11-στιγμών.

Abstract

Κάθε εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει περίληψη στην αγγλική γλώσσα, 100-150 λέξεις. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά σημεία της εργασίας, όπως για παράδειγμα τον σκοπό, τη μεθοδολογία, τα αποτελέσματα, τα κυριότερα συμπεράσματα και τη συμβολή της εργασίας. Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, 11-στιγμών και σε πλήρη στοίχιση. Η επικεφαλίδα «Περίληψη» θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, 12-στιγμών και σε έντονη γραφή.

Keywords: Χρησιμοποιήστε 2 έως 4 λέξεις κλειδιά στην αγγλική γλώσσα χωρισμένες με κόμμα. Οι λέξεις θα πρέπει να είναι σε γραμματοσειρά Times New Roman, 11-στιγμών.

Εισαγωγή

Το αρχείο αυτό παρέχει τις πληροφορίες και τις οδηγίες μορφοποίησης για την εργασία που θα υποβάλλετε για αξιολόγηση, προκειμένου να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία» (Λαμία, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018). Η εργασία θα είναι γραμμένη στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Η ομάδα επιμέλειας των πρακτικών του συνεδρίου σάς προτείνει να αποθηκεύσετε το αρχείο αυτό στον υπολογιστή σας και να γράψετε την εργασία σας διατηρώντας την υπάρχουσα μορφοποίηση που έχει το παρόν έγγραφο-υπόδειγμα.

Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αυτό χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Times New Roman σε όλο το κείμενο. Όλοι οι τίτλοι των εργασιών είναι σε έντονη γραφή. Το μέγεθος της γραμματοσειράς στον τίτλο είναι 14-στιγμών, στην περίληψη 12-στιγμών, στις λέξεις κλειδιά 11 στιγμών και σε όλους τους υπόλοιπους τίτλους των ενοτήτων και υποενοτήτων της εργασίας είναι 12-στιγμών. Το μέγεθος των ονομάτων των συγγραφέων με τα στοιχεία τους είναι 10-στιγμών, το κείμενο της περίληψης και οι λέξεις-κλειδιά είναι 11-στιγμών. Το κυρίως κείμενο θα πρέπει να είναι 12-στιγμών. Το κείμενο θα πρέπει να είναι σε πλήρη στοίχιση, σε μονό διάστιχο και με 6στ. διάστημα πριν και μετά. Οι τίτλοι του κυρίως κειμένου θα είναι επίσης σε πλήρη στοίχιση, μονό διάστιχο, με 12στ. διάστημα πριν και 6στ. μετά.

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να είναι σε Microsoft Word και όχι σε PDF ή σε άλλον επεξεργαστή κειμένου. Κάθε εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τις 15 σελίδες.

Σημαντική πληροφορία

Όταν θα υποβάλετε την εργασία σας για κρίση διαγράψτε τα ονόματα των συγγραφέων, τη θέση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και κάθε αναφορά σχετική με σας ή το ίδρυμά σας. Μετά την αποδοχή του άρθρου σας, και κατά την τελική υποβολή, θα πρέπει να προσθέσετε στην πρώτη σελίδα, μετά τον τίτλο του άρθρου, τις πληροφορίες που αφορούν στους συγγραφείς, δηλαδή πλήρη ονόματα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θέση (π.χ. Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό κέντρο, Σχολείο) για κάθε συγγραφέα.

Ενδεικτική δομή των εργασιών

1. Εισαγωγή

Όλα τα άρθρα θα πρέπει να ξεκινούν με την ενότητα της εισαγωγής, η οποία εστιάζει στην προβληματική ή στην αναγκαιότητα της εργασίας και οριοθετεί τον σκοπό και τους στόχους της εργασίας.

2. Σώμα

Οι επόμενες ενότητες της εργασίας μπορεί να περιέχουν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, το θεωρητικό υπόβαθρο, τη μεθοδολογία (π.χ. είδος έρευνας, δείγμα, εργαλεία συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων), τα αποτελέσματα, τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα.

2.1. Υποενότητες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όσες υποενότητες θέλετε, ώστε να οργανώσετε καλύτερα το περιεχόμενο της εργασίας σας.

3. Συμπεράσματα

Η ενότητα αυτή αποτελεί μια ανακεφαλαίωση της εργασίας χωρίς να επαναλαμβάνει λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, εστιάζει στη σημασία και τη συνολική της αξία, παρουσιάζει τα ισχυρά σημεία, αναφέρει τους περιορισμούς της εργασίας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

4. Βιβλιογραφία

Στην ενότητα Βιβλιογραφία θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές που υπάρχουν μέσα στο κείμενο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποσημειώσεις για τις βιβλιογραφικές αναφορές. Για τη βιβλιογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες της ΑΡΑ.

Οι αναφορές επισημαίνονται στο κυρίως κείμενο ονομαστικά, αναφέροντας το επώνυμο του/των συγγραφέα/ων και τη χρονολογία του άρθρου ή του βιβλίου. Αν μια εργασία έχει δύο συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται και οι δύο μέσα στο κείμενο (Smith & Cox, 2016). Αν μια εργασία έχει τρεις ή περισσότερους συγγραφείς, να αναγράφεται μόνο το όνομα του πρώτου συγγραφέα ακολουθούμενο από et al. για αναφορές στα αγγλικά (Devinson et al., 2000), ή κ.α. για αναφορές στα ελληνικά (Καραγιάννης, κ.α., 2017).

Παραρτήματα

Αν είναι απαραίτητη η χρήση παραρτήματος, θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την ενότητα Βιβλιογραφία.

Περιθώρια

Το πάνω και κάτω περιθώριο θα πρέπει να είναι 2.5cm. Το αριστερό και το δεξιό περιθώριο θα πρέπει να είναι 2cm.

Υποσημειώσεις

Αν είναι απαραίτητη κάποια επεξήγηση, αυτή θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σώμα του κειμένου και όχι σε μορφή υποσημείωσης.

Συντομογραφίες και ακρωνύμια

Οι συντομογραφίες και τα ακρωνύμια θα πρέπει να ορίζονται την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται στο σώμα του κειμένου. Για παράδειγμα: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Σχήματα και πίνακες

Οι πίνακες θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Η μορφοποίηση κάθε πίνακα θα πρέπει να είναι όμοια με το υπόδειγμα (βλ, Πίνακα 1), χωρίς κατακόρυφες γραμμές με χαρακτήρες γραμματοσειράς Times New Roman, μεγέθους 11στ. Όλοι οι πίνακες πρέπει να αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς.

Πίνακας 1: Παράδειγμα μορφοποίησης πίνακα

Table example

Αποφεύγετε να έχετε πίνακες στο τέλος μιας σελίδας και αυτός να συνεχίζετε στην επόμενη σελίδα. Σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, τότε ο πίνακας που καταλαμβάνει και την άλλη σελίδα να αναφέρει: Πίνακας Χ (όπου Χ ο αριθμός του πίνακα): (συνέχεια). Για παράδειγμα για τον ανωτέρω πίνακα θα γράψουμε: Πίνακας 1: (συνέχεια)

Γραφήματα – Σχήματα – Εικόνες

Τα γραφήματα, σχήματα και οι εικόνες θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Όλα τα γραφήματα, εικόνες, σχήματα κτλ., πρέπει να αναφέρονται ως σχήματα. Όλα τα σχήματα θα πρέπει να έχουν αρίθμηση, να τοποθετούνται σε στοίχιση στο κέντρο και σε οριζόντια διάταξη σε σχέση με το κείμενο. Δεν πρέπει να ξεπερνούν το πλάτος του σώματος του κειμένου. Οι τίτλοι των σχημάτων πρέπει να τοποθετούνται κάτω από τα σχήματα, κεντραρισμένοι. Η ποιότητα των σχημάτων πρέπει να είναι υψηλή, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια αναπαραγωγή τους κατά την εκτύπωση. Στα γραφήματα που δημιουργούνται με το Excel είναι καλό να επιλέγονται αποχρώσεις σε διαβάθμιση του γκρι, ώστε να διακρίνονται καθαρά σε ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Εξισώσεις

Οι μαθηματικές εξισώσεις που δεν είναι σε ίδια γραμμή με κείμενο πρέπει να γράφονται σε ξεχωριστή γραμμή, κεντραρισμένες και θα πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστές παράγραφοι. Η αρίθμηση των εξισώσεων θα πρέπει να τοποθετείται στο δεξί περιθώριο σε έντονη γραφή με αραβικούς αριθμούς.

Οδηγίες για τις αναφορές

Οι αναφορές θα πρέπει να ακολουθούν τις τρέχουσες οδηγίες της American Psychological Association (APA).

Ενδεικτικά δείτε:

www.apastyle.org/
http://www.bibme.org/apa
https://library.hud.ac.uk/pages/apareferencing/

Ενδεικτικά παραδείγματα βιβλιογραφίας

Yang, T. M., & Wu, Y. J. (2014). Exploring the determinants of cross-boundary information sharing in the public sector: An e-Government case study in Taiwan. Journal of Information Science, 40(5), 649–668.

Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.

Καζάκου, Μ., & Κουτρομάνος, Γ. (2016). Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη διοίκηση της εκπαίδευσης: Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης της από τα στελέχη της εκπαίδευσης. Στο E. Καραΐσκου, Γ. Κουτρομάνος, Ι. Βουτσινάς, Π. Πέγκας, Π. Πρόντζας, Γ. Ρεντίφης, Μ. Σολάκη, Μ., (Επιμ.), Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομία», Αθήνα 1, 2 & 3 Ιουλίου 2016, (σ. 204-215). Αθήνα: Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση : Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ανακτήθηκε από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/787   στις 26 Οκτωβρίου 2017.

Μεταφορτώστε το αρχείο κάνοντας κλικ εδώ.